Good Move

Good Move skal gjøre det enkelt og inspirerende å flytte fra lineær- til sirkulærøkonomien for både forbrukere og selskaper.

 

Problemet

Forbruket vårt er den enkeltfaktoren som driver klimaendringene mest . Det er årsaken til mer enn 60 prosent av klimagassutslippene i verden, og de siste 40 årene har forbruket av naturressurser tredoblet seg fra 27 til 85 milliarder tonn. I 2018 er forbruket estimert til hele 1,7 ganger mer enn planeten vår kan gjenskape. Det betyr at vi i år tar ut nesten dobbelt så mye ressurser som jorda vår tåler.

 

Overforbruk er ikke bare et problem for klimaet. Det er også en utfordring for næringslivet, som vil oppleve økte råvarepriser i takt med at tilgangen til råvarene blir mindre. Det vil gå på bekostning av konkurransekraften til de selskapene som ikke klarer å utvikle nye metoder for å få mer ut råvarene de forvalter.

 

En forskningsrapport fra Material Economics i Stockholm, setter for første gang tall på de økonomiske verdiene vi går glipp av på grunn av dårlig ressursforvaltning. I Sverige taper de hele 42 milliarder svenske kroner i året fordi fullt brukbare ressurser som stål, aluminium, kobber, plastikk, papir og trevirke blir kastet på dynga, destruert eller degradert etter å ha blitt brukt bare én gang. Det er med andre ord store muligheter for å utvikle nye og bærekraftige løsninger som bidrar til økt lønnsomhet i næringslivet og leverer positive klimabidrag.

Innsikten

97 prosent av all klimaforskning konkluderer med at klimaendringene er menneskeskapt. Likevel sier 1 av 3 nordmenn at de ikke tror på det, mens enda flere lar være å ta grep for å legge om egen livsstil i bærekraftig retning. Samme tendens ser vi i næringslivet, hvor det kun er et fåtall som gjennomfører de tiltakene som trengs for å endre egen virksomhet så den bidrar positivt i klimaregnestykket.

 

Grunnen til at andelen som gjør noe er så lav, er at en omlegging til klimapositiv atferd krever store endringer i livsstil av forbrukerne og nye forretningsmodeller, arbeidsmetoder og teknologiutnyttelse hos bedriftene. Det viser historien at vi sjelden lykkes med, med mindre dett finnes enkle løsninger som gjør både livene og selskapene våre litt bedre. Skal vi lykkes med å bekjempe overforbruket og fremskynde overgangen til en grønn økonomi, er vi derfor nødt til å utvikle løsninger som gjør det enkelt, inspirerende og lønnsomt å ta grønne valg for både forbrukere og selskaper.

Prosjektinfo


Startet

10. juni 2018

 

Status 

Selskapsetablering og produktutvikling


Involverte fra vårt økosystem

Sandkassa og Timeshift

 

Gründere

Preben Carlsen, Yonas Sandbæk og Camilla Gjerset

 

Samarbeidspartnere

Pure Logic, 124m2, Ny Analyse, Forskningsrådet og Circular Norway


FNs bærekraftsmål

Løsningen

Sirkulærøkonomien representerer en ny modell for bærekraftig produksjon og forbruk. Ambisjonen er å gå bort fra den lineære bruk og kast-økonomien og designe et nytt system som sikrer at de råvarene vi har utnyttes best mulig ved å holde dem i et økonomisk kretsløp så lenge som mulig. Det inkluderer prinsipper som deling, leie og lån, fremfor kjøp og salg, nye former for produktdesign, smartere kapasitets-, material- og energiutnyttelse, nye reparasjonsløsninger, mer gjenbruk, bedre resirkulering og avfallshåndtering.

 

Skal vi lykkes med å begrense overforbruket, samtidig som vi opprettholder levestandard og livskvalitet, er sirkulærøkonomien det beste alternativet vi har. Derfor er sirkulærøkonomi i ferd med å få sitt endelige gjennombrudd i EU. Finland er fremst i klassen, og jobber med å gjøre hele økonomien sirkulær innen 2024, mens Nederland følger hakk i hæl med ambisjoner om å være helsirkulære innen 2030. Det samme gjør IKEA og H&M.

 

Norge ligger foreløpig bakpå, men Regjeringen har en uttalt ambisjon om at Norge skal være et foregangsland innen sirkulærøkonomi og grønn konkurransekraft. Klimaet for nye, sirkulære løsninger er med andre ord godt  og det er her Good Move kommer inn i bildet.

Good Move skal gjøre det enkelt og inspirerende å flytte fra lineær- til sirkulærøkonomien for både forbrukere og selskaper. Ved hjelp av en digital løsning skal Good Move inspirere til at flere forbrukere tar bærekraftige valg, samtidig som vi skal stimulere til bærekraftig innovasjon i næringslivet.

 

Vi begynner på et av de områdene hvor påvirkningskraften er størst. Vi vil derfor ta posisjonen som den tjenesten som gjør det enkelt, behagelig og lønnsomt å flytte fra ett hjem til et annet, samtidig vil vi tilgjengeliggjøre sirkulære og bærekraftige tjenester og produkter i prosessen.

 

Selve flytteprosessen egner seg nemlig godt for å få folk til å endre vaner. Den markerer et strukturelt skifte i menneskers liv, for når vi flytter fra et hjem til et annet flytter vi ikke bare inn i et nytt hus. Vi flytter etter drømmen om et nytt liv. Vi er opptatt av å kvitte oss med uvaner og etablere bedre vaner som reflekterer de livene vi egentlig ønsker å leve. Dermed er folk i modus for å velge bærekraftige løsninger – forutsatt at løsningene har samme kvalitet, og at brukeropplevelsen er enda bedre enn hva de er vant til fra før.

 

Grunnen til at flytteprosessen er spesielt viktig, er likevel det faktum at den utløser flere kjøpsbeslutninger enn noen andre hendelser i et menneskes liv. Derfor har den aktøren som eier flytteposisjonen en unik mulighet til å hjelpe de som uansett skal ta nye valg med å gjøre det enkelt å velge riktig og etablere nye og bærekraftige vaner. Denne posisjonen skal Good Move gradvis gjøre seg fortjent til, for så å  bruke til å fremme bærekraftige alternativer.

Arbeidsprosessen

Ideen om Good Move ble utviklet i Sandkassa, som har konseptualisert opp løsningen og satt sammen et team som består av interiørrådgiverne fra 124m2, dataingeniørene fra Pure Logic,  samfunnsøkonomen Villemann Vinje og Preben Carlsen og Yonas Sandbæk i Sandkassa.

Teamet har fått støtte fra Forskningsrådet og jobber nå med å finne svar på hvilke områder som gir størst bruker-, samfunns- og klimaverdi. Denne innsikten vil være avgjørende for at Good Move blir en troverdig aktør som bidrar med kvalitetssikret informasjon, kunnskap og løsninger på de utfordringene vi har foran oss. Arbeidet med å utvikle produktet er også i gang, og vil gå i parallell med innsiktsløpet. 

Ta del i prosjektet

Leave a Reply